SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA GIVEAWAYA

»Bi radi osvojili najboljšo poletno dišavo D&G Light Blue?«

Uvodne določbe

1. člen
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradnega kviza »Bi radi osvojili najboljšo poletno dišavo D&G Light Blue?« (v nadaljevanju nagradni kviz) , ki jo organizira Ujeda d.o.o, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju organizator).

2. člen
Nagradni kviz bo potekala v času od 14. 6. 2019 do 30. 8. 2019 do 12. ure.

Sodelovanje v nagradnem kvizu

3. člen
V nagradnem kvizu lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Uporabniki, ki želijo sodelovati, v nagradnem kvizu vnesejo svoje podatke ter označijo, da se strinjajo s Pravili in Pogoji nagradnega kviza in pritisnejo gumb 'Pošlji'.
Med vsemi, ki bodo oddali svoje podatke (ime, priimek, elektronski naslov, odgovor na vprašanje) bomo izžrebali 1 (en) nagrajenca ali nagrajenko (v nadaljevanju nagrajenec ali udeleženec).
Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne odgovore in načine sodelovanja v nagradnem kvizu. Takšne sodelujoče bo izločil.
Organizator si pridržuje pravico, da neobstoječe elektronske naslove z nepopolnimi zahtevanimi podatki sodelujočih izloči iz žrebanja.

4. člen
Vsak udeleženec lahko v nagradnem kvizu sodeluje le enkrat.

5. člen
Smatra se, da osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradnega kviza, ne sodelujejo.
Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradnem kvizu pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Šteje se, da je udeleženec nagradnega kviza pravila sprejel s tem, ko sodeluje v nagradnem kvizu način, ki je določen v 3. členu teh splošnih pogojev.
Nagrajenec s sodelovanjem v nagradnem kvizu izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani organizatorjev, Facebook strani organizatorjev in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

6. člen
V nagradnem kvizu ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Ujeda d.o.o. in povezanih družbah organizatorja, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega kviza. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradnega kviza. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Nagrada

7. člen
Nagrada, ki bo podeljena nagrajencu, je:
1 x Dolce&Gabbana Light Blue Toaletna voda 100 ml
 (v bruto vrednosti 60 EUR)

Potek žrebanja

8. člen
Žrebanje ni javno in bo izvedeno elektronsko v prostorih organizatorja nagradnega kviza.
Žrebanje bo 30. 8. 2019 v Zagorju ob Savi ob 12. uri.
Nagrajenec bo najkasneje v 7 delovnih dneh po žrebanju objavljen na http://www.spleticna.si in na Facebook strani Spletična ter obveščen o načinu prevzema nagrad.
Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradnega kviza. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku žrebanja.

9. člen
Žrebanje komisija izpelje na elektronski način preko spletne aplikacije www.random.org. Izid žrebanja je naključen.

10. člen
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
- datumu, uri in kraju žrebanja,
- izžrebancih oz. nagrajencih,
- uri zaključka žrebanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Izžrebani rezultati (kopija ekrana iz spletne strani www.random.org.

11. člen
Zapisnik žrebanja nagradnega kviza se hrani pri organizatorju nagradnega kviza. Rezultati nagradnega kviza so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajenca bo objavljen na spletni strani www.spleticna.si 
Pristojnosti komisije nagradnega kviza

12. člen
Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradnega kviza.

13. člen
Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradnem kvizu so dokončne in nepreklicne.

Obvestilo o žrebu ter prevzem nagrad

14. člen
Nagrajenec je udeleženec/ka žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili (v nadaljevanju tudi izžrebanec).
Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat v vsakem setu žrebanja, in sicer z nagrado, za katero je bil izžreban.

15. člen
Nagrajenec bo o prejemu nagrad obveščen na sledeče možne načine (v skladu s pridobljenimi podatki), v roku najkasneje 7 (sedem) delovnih dni po izvedenem žrebanju:
- po pošti na naslov ali
- po telefonu ali
- po e-mailu

Nagrajenec bo v obvestilu izvedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko prevzame nagrado.
Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih podjetje potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v roku 3 (tri) dni od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede katere podatke podjetje potrebuje. V kolikor podatkov ne dostavi, se izžreba drug nagrajenec/ka.

16. člen
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 delovnih dni od prejema obvestila o žrebu in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi.
Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se bo izvedlo ponovno žrebanje pod enakimi pogoji, kot se bo izvedlo vsakokratno žrebanje. Ponovno žrebanje ne bo javno.
Prejemnik nagrade iz ponovnega žrebanja bo ob prejemu nagrade obveščen na enak način, kot predhodni nagrajenec.

17. člen
Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

18. člen
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na drugo osebo.

19. člen
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega kviza, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

20. člen
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradni kviz. O tem mora prek enakih medijev kjer je nagradno igro objavil, obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim kvizom oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Varstvo osebnih podatkov

22. člen
Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem kvizu dovoljuje, da družbe Ujeda d.o.o., z namenom izvedbe nagradnega kviza v skladu z njenimi pravili in z namenom neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje, ter da posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.
Osebni podatki, ki se zbirajo so: GSM številka, elektronski naslov, ime in priimek, naslov in dodatno še davčna številka posameznega nagrajenca.
Osebne podatke lahko organizator in z njim povezane osebe uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Končna določba

23. člen
Pravila nagradnega kviza pričnejo veljati z dnem 13. 6. 2019. V času trajanja nagradnega kviza so pravila na dostopna na spletni strani www.spleticna.si.

Zagorje ob Savi, 13. 6. 2019

Ujeda d.o.o.

Prijava

Ste pozabili geslo? Poslali vam bomo novo.
Ste prvič tukaj? Ustvari nov račun.