SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

Spletična vam podari za 1200 € popusta na izdelke - Vsak mesec za STO € zaSTOnj nakup

Uvodne določbe

1. člen
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre »Spletična vam podari za 1200 € popusta na izdelke - Vsak mesec za STO € zaSTOnj nakup« (v nadaljevanju nagradna igra) , ki jo organizira Ujeda d.o.o, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju organizator).

2. člen
Nagradna igra bo potekala v času od 6. 12. 2019 do 31. 12. 2019 do 23:59.

Sodelovanje v nagradni igri

3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Med vsemi, ki bodo od 6. 12. 2019 do 31. 12. 2019, do 23:59, opravili nakup (s pravilnimi podatki: ime, priimek, elektronski naslov) na spletni strani Spletična.si ali ki se bodo prijavili s poslanim e-mail sporočilom na info@spleticna.si, bomo izžrebali 1 nagrajenko oziroma nagrajenca (v nadaljevanju nagrajenec ali udeleženec).
Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri. Takšne sodelujoče bo izločil. Organizator si pridržuje pravico, da neobstoječe elektronske naslove z nepopolnimi zahtevanimi podatki sodelujočih izloči iz žrebanja.

4. člen
Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.

5. člen
Smatra se, da osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre, ne sodelujejo.
Sodelujoči se strinjajo s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji, navedenimi v teh pravilih. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko sodeluje v nagradni igri na način, ki je določen v 3. členu teh splošnih pogojev.
Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletni strani organizatorjev in po potrebi tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

6. člen
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Ujeda d.o.o. in povezanih družbah organizatorja, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Nagrada

7. člen
Nagrajenec bo vsak mesec v letu 2020 prejel popust v vrednosti 100 € na njegovo naročilo v spletni trgovini Spletična.si. Skupaj v celem letu prejme za 1200 € popusta na izdelke!

Potek žrebanja

8. člen
Žrebanje ni javno in bo izvedeno v prostorih organizatorja nagradne igre.
Žrebanje bo 6. 1. 2020 v Zagorju ob Savi ob 12. uri.
Nagrajenec bo najkasneje v 7 delovnih dneh po žrebanju objavljen na http://www.spleticna.si ter na Facebook in Instagram strani Spletična in obveščen o načinu prevzema nagrade.
Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku žrebanja.

9. člen
Žrebanje komisija izpelje na elektronski način preko spletne aplikacije www.random.org. Izid žrebanja je naključen.

10. člen
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
- datumu, uri in kraju žrebanja,
- izžrebancih oz. nagrajencih,
- uri zaključka žrebanja.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Dodajo se izžrebani rezultati (kopija ekrana iz spletne strani www.random.org.).

11. člen
Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.spleticna.si.

12. člen
Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre.

13. člen
Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Obvestilo o žrebu ter prevzem nagrad

14. člen
Nagrajenec je udeleženec/ka žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili (v nadaljevanju tudi izžrebanec).
Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat v vsakem setu žrebanja, in sicer z nagrado, za katero je bil izžreban.

15. člen
Nagrajenec bo o prejemu nagrad obveščen na sledeče možne načine (v skladu s pridobljenimi podatki), v roku najkasneje 7 (sedem) delovnih dni po izvedenem žrebanju:
- po pošti na naslov ali
- po telefonu ali
- po e-mailu.

Nagrajenec bo v obvestilu izvedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko prevzame nagrado.
Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih podjetje potrebuje s strani nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v roku 3 (tri) dni od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede katere podatke podjetje potrebuje. V kolikor podatkov ne dostavi, se izžreba drug nagrajenec/ka.

16. člen
Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 delovnih dni od prejema obvestila o žrebu in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi.
Če katera koli nagrada ne bo podeljena, se bo izvedlo ponovno žrebanje pod enakimi pogoji, kot se bo izvedlo vsakokratno žrebanje. Ponovno žrebanje ne bo javno.
Prejemnik nagrade iz ponovnega žrebanja bo ob prejemu nagrade obveščen na enak način, kot predhodni nagrajenec.

17. člen
Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

18. člen
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade v nobenem primeru niso prenosljive na drugo osebo.

19. člen
Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

20. člen
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek enakih medijev kjer je nagradno igro objavil, obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Varstvo osebnih podatkov

22. člen
Vsak sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da družbe Ujeda d.o.o., z namenom izvedbe nagradne igre v skladu z njenimi pravili in z namenom neposrednega trženja vzpostavijo, vzdržujejo in upravljajo evidenco z njegovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje, ter da posredujejo te podatke za te namene druga drugi. Vse navedene družbe zagotavljajo varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na lastne stroške.
Osebni podatki, ki se zbirajo so: GSM številka, elektronski naslov, ime in priimek, naslov in dodatno še davčna številka posameznega nagrajenca.
Osebne podatke lahko organizator in z njim povezane osebe uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Končna določba

23. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 6. 12. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila dostopna na spletni strani www.spleticna.si.

Zagorje ob Savi, 5. 12. 2019

Ujeda d.o.o.

Prijava

Ste pozabili geslo? Poslali vam bomo novo.
Ste prvič tukaj? Ustvari nov račun.